SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PRAVIDELNÉ KURZY

Výuka

Výuka probíhá jednou týdně ve skupinách od 4 do 8 studentů, trvá 45 minut. Výuka neprobíhá během školních prázdnin či o státních svátcích. V případě nemoci lektora, či pro jeho nepřítomnost je výuka nahrazena. Pokud počet studentů ve skupině klesne pod 3, Mortimer English Club (majitelem licence pro Prahu 4 a Prahu 8 je Anglický klub s.r.o.) má právo skupinu uzavřít. Pokud bude student soustavně narušovat výuku ve skupině, Poskytovatel má právo ukončit tuto smlouvu bez upozornění.

Školné

Školné je 10.800,- Kč za školní rok, v případě souhrnné platby do konce pololetí nebo šk. roku, nebo funkčního měsíčního inkasa, je výše školného snížena o 5%

Pokud se výukových programů Mortimer English Club zúčastňuje souběžně více členů rodiny, má 2. a 3. člen nárok na slevu ve výši 5% ze školného, 4. a další členové rodiny pak ve výši 10%. Pro účel slevy se rodinou rozumí sourozenci, rodiče, prarodiče atd. nejmladšího člena rodiny.

Školné se platí na účet 2500829279 / 2010 s uvedením Vášho variabilního symbolu, který je zobrazen po přihlášení do systému Auksys na každé stránce pod logem Mortimer.

V případě prodlení platby školného může být vymáhána pokuta ve výši 150,- Kč za každých, byť započatých 10 dní. Zaplacené školné se nevrací.

Studijní materiály

Poskytovatel dodává studentům studijní materiály odpovídající jejich úrovni výuky. Jedna sada materiálů obvykle odpovídá 1 školnímu roku studia. V závislosti na rychlosti konkrétní skupiny, může být doba studia kratší nebo delší. Cena za jednu sadu studijních materiálů je 1.600,- Kč (u kurzů Fit for English – bez CD – 1.100,- Kč) a je splatná při jejich převzetí.

Považujeme za důležité Vás upozornit na to, že pravidelné poslouchání CD je považováno za nedílnou součást produktu a úspěchu v učení.

Náhradní hodiny

Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty, v případě nesplnění níže uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí. Absenci je možné omluvit pomocí Auksys nebo formou SMS (detaily pro každý Váš kurz najdete na stránce Auksys – kurzy v řádku kurzu, sloupec “Průkazka” – tisk).
Omluvení absence je možné nejpozději do 8:00 h v den konání lekce.

Trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž minimální doba trvání smlouvy je 5 vyučovacích měsíců, počítáno od první lekce. Ukončení smlouvy je možné pouze ke konci ledna nebo června (konec šk. pololetí) a klient emailem nebo písemně v měsíčním předstihu.

Mortimer si dále vyhrazuje právo okamžitě ukončit smluvní vztah s klientem, jehož školné není zaplaceno včas. Toto rozhodnutí bude klientovi oznámeno písemně, nicméně Mortimer má i nadále právo na plné školné pro dobu minimálního trvání kontraktu. Mortimer si dále vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah s klientem, jež systematicky ruší ostatní při výuce, ničí zařízení výukového centra či jiným závažným způsobem narušuje chod výukového centra, či výuku v něm. V tomto případě budou rodiče kontaktováni lektorem a bude dána možnost nápravy situace.

Rodiče vždy předávají dítě lektorovi centra a ihned po ukončení výukové lekce si dítě opět převezmou. Lektoři v žádném případě neodpovídají za děti, jejich chování a aktivity mimo výuku. Toto se vztahuje i na pobyt dětí ve výukovém centru.

Úprava cen kurzovného

Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny školného od začátku školního roku, přičemž musí objednatele informovat o změně školného alespoň 1 měsíc před začátkem školního roku. Objednatel má v takovém případě právo odmítnout takové úpravy školného a smluvní vztah ukončit.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Objednatele i Studenta budou použity výhradně v souladu s „Informační doložkou dle GDPR“, která je přílohou a nedílnou součástí smlouvy.

Doplňky a dodatky ke smlouvě

Další dodatky, doplňky k této smlouvě o výuce jsou možné pouze v psané formě. Pokud jeden článek této smlouvy pozbude platnosti, ostatní v platnosti zůstávají. V tomto případě se obě strany musí shodnout na náhradním znění.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO JEDNORÁZOVÉ AKCE A TÁBORY

Čas a místo konání akce

je vždy specifikováno v popisu akce nebo tábora.

Rezervace a platba za akci

Rezervace účasti na akci nebo táboře je možná přes tlačítko “Přihlásit se” na stránce Jednorázové kurzy a akce. V případě táborů je pro závaznou rezervaci potřebná úhrada zálohy, její výše a termín je vždy uvedený v popisu tábora.

Cenu za jednorázovou akci nebo tábor najdete v hlavičce akce hned pod jejím názvem, případná sleva pro studenty našich pravidelných kurzů je uvedená v detailním popisu. Účet pro platbu účastnického poplatku za jednorázovou akci nebo tábor je 2500829279 / 2010, do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno účastníka a akci.

Storno podmínky

V případě zrušení akce nebo tábora ze strany poskytovatele (Anglický klub s.r.o.), vracíme účastníkům zaplacený účastnický poplatek v plné výši.

Cena za akci nebo tábor nezahrnuje pojištění storna ze strany účastníka. V případě zájmu doporučujeme sjednání vhodného produktu u některé z komerčních pojišťoven.

V popisu akce nebo tábora mohou být specifikovány další rozšiřující možnosti pro řešení storna.

Informační doložka dle GDPR – zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje Objednatele a Studenta jsou zpracovávány Poskytovatelem za účelem plnění smlouvy v rámci vzdělávání v systému Mortimer English Club a doplňkových aktivit.
 2. Osobní údaje budou společností Anglický klub s.r.o. poskytnuty těmto třetím osobám:
  • lektoři
  • společnost Auksys s.r.o., která provozuje rezervační systém
  • právní kancelář (pouze v případě právních sporů)
 3. Osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.
 4. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
  1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k osobním údajům u Poskytovatele, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Poskytovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  2. PRÁVO NA OPRAVU osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Poskytovatele o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  3. PRÁVO NA VÝMAZ osobních údajů, což znamená, že Poskytovatel musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud
   • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
   • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování
   • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
   • zpracování je protiprávní
   • to ukládá zákonná povinnost
  4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování osobních údajů, což znamená, že je Poskytovatel nebude zpracovávat, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, pokud
   • popíráte přesnost osobních údajů
   • zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit
   • Poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano
   • Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 4.6.

   Poskytovatel může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl Poskytovateli se souhlasem ke zpracování, nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Poskytovatel tyto údaje předal jinému správci.
  6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u Poskytovatele podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že Poskytovatel osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 5. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Poskytovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@anglicky-klub.com Dále máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 7. V případě, že bude Poskytovatel užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Objednateli informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.